Vanhuuseläkkeen tuet, lisät ja korotukset

Vanhuuseläkkeen ohella voit saada erilaisia tukia, lisiä ja korotuksia. Tämä kirjoitus käsittelee niistä yleisimpiä.

Käymme läpi ja tutustumme seuraaviin asioihin:

 • Mikä on lapsikorotus ja miten voit saada sen
 • Mikä on hoitotuki ja miten voit saada sen
 • Mikä on rintamalisä ja miten voit saada sen
 • Mikä on asumistuki ja miten voit saada sen

Lapsikorotus

Lapsikorotus on Kelan tarjoama tuki eläkkeensaajille, joilla on alle 16-vuotiaita lapsia. Korotuksen voi saada seuraaviin eläkkeisiin:

Lapsikorotusta voi saada jokaisesta omasta tai puolisosi lapsesta, ketkä asuvat Suomessa ja ovat alle 16-vuotiaita. Heidän pitää myös asua samassa taloudessa kanssasi. Voit saada korotusta myös yksityisesti sijoitetusta kasvattilapsesta, kuka asuu luonasi tai omasta muualla asuvasta lapsestasi, jonka toimeentulosta pidät huolta.

Lapsen toimeentulosta huolehtiminen tarkoittaa käytännössä, että autat lastasi toimeentulemaan vähintään elatustuen verran. Tarkalleen se on 151,85 euroa kuukaudessa. Voit tehdä sen maksamalla elatusapua tai ostamalla lapselle erilaisia tarvikkeita tai pitämällä lasta luonasi. Korotusta voi saada myös ulosmitatuista elatusavuista.

Määrä ja maksaminen

Lapsikoros on tarkelleen 21,97 euroa kuukaudessa jokaista lasta kohden. Siitä ei oteta enää veroja eli se on veroton. Korotuksen arvo tarkistetaan vuosittain eli siihen voi tulla säännöllisiä korotuksia.

Hoitotuki

Hoitotuki on tarkoitettu auttamaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan elämää jokapäiväisessä arjessa. Sen tarkoitus on auttaa tukemaan hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta sekä hoitoa. Tuen pitäisi myös korvata jossain määrin toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia.

Hoitotukea myönnetään vain eläkkeensaajille, keillä on toimintakyky heikentynyt jonkin sairauden tai vammaisuuden vuoksi vähintään vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Tämän lisäksi näistä toimintakykyä heikentävistä olosuhteista täytyy aiheuttaa jatkuvan avun, ohjauksen tai jonkinlaisen valvonnan tarvetta tai jonkinlaisia säännöllisiä erityiskustannuksia. Tukea voi saada myös, jos on laitoshoidossa.

Hoitotuen ehdot

Hoitotukea voit saada eläkkeellä, kun olet täyttänyt 16 vuotta. Lisäksi tuen saamisella on muutamia ehtoja. Ne ovat:

Sinä asut Suomessa tai saat Suomesta tai ulkomailta seuraavia eläkkeitä tai tukia:

 • Saat vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
 • Saa työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • Saat täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta
 • Saat maahanmuuttajan erityistukea tai ulkomailta vastaavia etuuksia.

Milloin voit saada hoitotukea

Hoitotukea voit saada, mikäli toimintakykysi on arvioita olevan jonkin sairauden tai vammaisuuden vuoksi heikentynyt vähintään vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Toimintakyvyn heikentymiseksi katsotaan, mikäli sairaus tai vamma heikentää kykyäsi:

 • Et pysty huolehtimaan itsestäsi. Tämä voi tarkoittaa peseytymistä tai pukeutumista.
 • Et pysty tekemään välttämättömiä kotitaloustöitä.
 • Et pysty asioimaan kodin ulkopuolella.

Näiden asioiden lisäksi sairauden tai vamman täytyy aiheuttaa säännöllistä:

 • Jonkinlaista avuntarvetta.
 • Ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai
 • Jatkuvia erityiskustannuksia.

Milloin et voi saada hoitotukea

Et voi saada hoitotukea, jos saat pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä, perhe-eläkettä tai työttömyyseläkettä.

Hoitotuen määrä

Hoitotuen määrä on jaettu kolmeen ryhmään. Ryhmät perustuvat tarpeen määrään, joten pienin tarve tarkoittaa pienintä tukea. Ryhmä ovat porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Muistathan, että hoitotuki on verotonta tuloa.

Perushoitotuki 61,83 e/kk

Perushoitotukea voi saada, mikäli tarvitset vähintään viikoittain apua jossain henkilökohtaisissa asioissa tai toiminnaissa tai ohjausta sekä valvontaa niissä. Voit saada tukea myös erityiskustannusten perusteella, mikäli niitä on perustuen verran kuukaudessa. Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus perushoitotukeen.

Korotettu hoitotuki 153,91e/kk

Korotettua hoitotukea voit saada, mikäli tarvitset päivittäistä apua henkilökohtaisissa asioissa, kuten syömisessä tai peseytymisessä. Tukea saa myös, jos tarvitset säännöllistä ohjausta tai valvontaa. Myös korotettua tukea voi saada erityiskustannusten perusteella, jos niitä on vähintään tuen määrän verran kuukausittain.

Ylin hoitotuki 325,46 e/kk

Ylintä hoitotukea myönnetään ympärivuorokautista hoitoa tai valvontaa tarvitseville. Tämä tarkoittaa, että et pärjää yksin kuin lyhyen aikaa. Myös ylintä hoitotukea voi saada erityiskustannusten perusteella, samoilla edellytyksillä kuin aikaisemmissa portaissa.

Tulojen ja muiden tukien vaikutus hoitotuen määrään

Tulot tai muu omaisuus eivät vaikuta eläkkeensaajan tukeen. Tukeen voi vaikuttaa kuitenkin samasta sairaudesta tai vammasta saatu tuki tai lisä, joka tulee ulkomailta. Silloin tuesta voidaan vähentää toisen etuuden määrä.

Rintamalisä

Rintamalisä voidaan maksaa Suomessa asuvalle miehelle tai naiselle, joilla jokin seuraavista ehdoista täytyy:

 • Sinulla on rintamasotilastunnus
 • Sinulla on naisille myönnetty rintamapalvelustunnus
 • Sinulla rintamatunnus
 • Sinulla on veteraanitunnus

Näitä tunnuksia ei voi hakea enää.

Myös ulkomailla asuva voi saada rintamalisää, jos hänellä jonkin edellä mainituista tunnuksista tai miinanraivaajan todistus.

Miinanraivaajille

Jos olet osallistunut miinanraivaustehtäviin vuosien 1945-1952 aikana, voit saada rintamalisää. Tosin Sota-arkiston on pitänyt myöntää sinulle todistus osallistumisesta tehtäviin.

Rintamalisän määrä

Rintamalisää on saatavilla määrältään 49,22 euroa kuukaudessa. Siihen eivät vaikuta mitkään tulot tai omaisuus. Se on myös verotonta tuloa.

Ylimääräinen rintamalisä

Ylimääräistä rintamalisää on mahdollista saada, jos saat rintamalisää sekä kansaneläkettä. Kaikki ulkomailta saadut eläkkeet vähentävät kuitenkin ylimääräisen eläkkeen määrää. Miinanraivaajille tätä ylimääräistä lisää ei makseta.

Ylimääräisen rintamalisän määrä

Ylimääräinen rintamalisä on 25-45 prosenttia eläkeläisen kansaneläkkeestä, mikä on suurempi kuin 101,78 euroa kuukaudessa. Jos et saa lainkaan muita eläkkeitä, saat suurimman mahdollisimman rintamalisän. Se on yksin asuvalle 237,71 euroa kuukaudessa ja parisuhteessa olevalle 205,67 euroa kuukaudessa. Myös ylimääräinen rintamalisä on veroton.

Veteraanilisä rintamalisän ja hoitotuen lisäksi

Jos saat ylimääräistä rintamalisää ja korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea, Kela maksaa sinulle veteraanilisää 104,42 euroa kuukaudessa. Lisää ei tarvitsea hakea, vaan se maksetaan automaattisesti Kelan toimesta.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukea on mahdollista saada, kun asut vakituisesti suomessa sekä olet pienituloinen ja 65 vuotta täyttänyt tai nuorempi kuin 65 vuotta, mutta saat eläkettä, mikä oikeuttaa asumistukeen. Niitä ovat

 • Kelan tai työeläkelaitoksen maksama työkyvyttömyyseläke (myös määräaikainen kuntoutustuki), työttömyyseläke tai leskeneläke
 • Kelan maksama takuueläke
 • Tapaturmavakuutuksen tai liikennevahingon perusteella maksettava, täyteen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai leskeneläke
 • Sotilastapaturma- tai sotilasvammalain perusteella maksettava, täyteen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai leskeneläke
 • Vastaavat etuudet ulkomailta.

Vaikka et saisi eläkkeensaajan asumistukea, voit tietyissä tapauksissa saada yleistä asumistukea. Käytännössä silloin kun olet alle 65-vuotias ja asut yksin sekä saat eläkettä, mikä ei oikeuta eläkkeensaajan asumistukeen.

Yhdessä asuvien eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä saavien 65-vuotiaiden tulee hakea asumistukea yhdessä. Tuki maksetaan teille puoliksi. Mikäli vain puolisolla on oikeus asumistukeen, maksaa Kela sen hänelle kokonaisuudessaan.

Asumistuen määrä

Asumistuki on 85 % prosenttia kohtuullisista asumiskuluista. Niistä on kuitenkin vähennetty omavastuuosuus sekä tulojesi mukaan määräytyvä lisäomavastuun yhteismäärä. Mikäli tulosi ovat pienet, ei lisäomavastuuta mene. Asumistuki on kuitenkin veroton.

Omavastuuosuus on 50,62 euroa kuukaudessa. Lisäomavastuu on 40 % siitä tulojen osasta, mikä ylittää seuraavat tulorajat:

 • Yksin asuvalla 8633 euroa vuodessa
 • Avio- tai avoliitossa oleva, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistukeen 12655 euroa vuodessa
 • Avio- tai avoliitossa oleva, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen 13 867 euroa vuodessa

Jos tulosi jäävät alle tulorajojen, lisäomavastuuta ei tule.

Leave A Response