Perhe-eläke

Tässä artikkelissa tutustutaan perhe-eläkkeeseen. Eläkkeen tarkoitus on turvata omaisen aikaa, jolloin puoliso tai vanhempi on kuollut. Perhe-eläke jaetaan kahteen osaan eli leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen.

Perhe-eläke

Perhe-eläkkeen tavoite on turvata lasken ja/tai lasten toimeentuloa, jos perheenhuoltaja kuolee. Perhe-eläkkeitä ovat siis leskeneläke ja lapseneläke.

Leskeneläke

Leskeneläkkeeseen syntyy oikeus, jos puolisoilla on yhteinen lapsi tai on ollut yhteinen lapsi. Tämän puolisoiden on täytynyt olla naimisissa kun toinen puolisoista on kuollut. Myös rekisteröity parisuhde lasketaan samanarvoiseksi kuin avioliitto, mutta avoliitossa olevalla ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen.

Lapsettoman lesken täytyy täyttää seuraavat ehdot, jotta hän voi saada leskeneläkettä. Ehdot ovat nämä:

  • Osapuolten avioliitto on solmittu ennen kuin leskeksi jäänyt henkilö on täyttänyt 50 vuotta.
  • Heidän avioliittonsa on kestänyt vähintään viisi vuotta
  • Edunjättäjä oli avioliittoa solmittaessa alle 65 – vuotias
  • Leskeksi jäänyt osapuoli on vähintään 50-vuotias kun puoliso kuoli tai on saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta.

Myös entisillä puolisoilla on tietyissä tapauksissa oikeus leskeneläkkeeseen. Niissä tapauksissa edunjättäjä on ollut velvollinen maksamaan elatusapua viranomaisten päätöksen perusteella.

Lapseneläke

Lapseneläkettä voi hakea alle 18-vuotiaat henkilöt. Siihen on oikeus edunjättäjän omalla lapsella, adoptiolapsella, lesken lapsella tai tämän adoptiolapsella, kuka asui puolisoiden kodissa. Samat ehdot koskevat myös rekisteröidyssä parisuhteessa elävien vanhempien lapsia. Avopuolisoiden lapsi tai kasvattilapsi ei voi saa perhe-eläkettä.

Perhe-eläkkeen hakeminen

Perhe-eläkettä täytyy hakea itse. Sitä haetaan perhe-eläkehakemuksella. Tämä koskee niin leskeneläkettä kuin lapseneläkettä. Huomaa, että jokaisesta lapsesta täytyy tehdä oma hakemus. Eläkettä voidaan maksaa jopa kuusi kuukautta takautuvasti tai hyvin pätevän syyn takia vieläkin pidemmältä ajalta. Hakemus kannattaa kuitenkin jättää pikaisesti. Lomakkeita on saatavilla Kelasta ja Eläketurvakeskuksesta.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen määrään vaikuttaa edunjättäjän omaeläke. Työeläkelaki määrittelee sen.

Mikäli kuollut puoliso ei saanut eläkettä kuolessaan, määräytyy perhe-eläke hänen saamansa työkyvyttömyyseläkkeen mukaan.

Lisäksi määrään vaikuttaa lasten lukumäärä sekä lesken omat eläkkeet sekä ansiotulot.

Leskeneläkkeen määrän vaikuttavat lasten lukumäärä sekä lesken omat eläkkeet tai ansiotulot. Omat eläkkeet ja tulot eivät kuitenkaan vaikuta eläkkeeseen ennen kuin nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Myös entiselle puolisolle maksettava eläke vaikuttaa leskeneläkkeeseen. Lesken eläke voi olla enimmillään puolet edunjättäjän eläkkeestä.

Lapseneläkkeeseen vaikuttaa edunsaajina olevien lasten määrä. Leskelle ja lapsille maksettavien eläkkeiden yhteismäärä voi enintään olla edunjättäjän eläkkeen suuruinen.

Perhe-eläkkeen maksaminen

Perhe-eläke alkaa edunjättäjän kuolemaa seuranneen kuukauden alusta. Leskeneläke lakkaa, jos leski menee uudelleen naimisiin alle 50-vuotiaana. Tällöin leskelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläkettä vastaava kertasuoritus. Jos leski on täyttänyt 50 vuotta, hän voi mennä uudelleen naimisiin menettämättä leskeneläkettään. Lapsen eläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai hänet annetaan adoptiolapseksi.

Muuta turvaa kuoleman varalta

Leskellä ja lapsella voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös ulkomailta, jos edunjättäjä on työskennellyt toisessa EU-/ ETA-maassa tai muussa sosiaaliturvasopimusmaassa. Näitä eläkkeitä haetaan täyttämällä Liite U hakemuksen liitteeksi.

Kelan perhe-eläkettä voivat saada alle 65-vuotias leski, alle 18-vuotias lapsi sekä alle 21-vuotias opiskeleva lapsi.

Leskellä ja lapsella voi olla oikeus korvaukseen ryhmähenkivakuutuksen perusteella, jos edunjättäjä oli kuollessaan työelämässä. Korvauksesta voi tiedustella työnantajalta tai Työntekijän ryhmähenkivakuutuspoolista.

Perhe-eläkkeitä maksetaan myös liikenne- ja tapaturmavakuutusten perusteella, jos kuolema on aiheutunut liikenneonnettomuuden tai tapaturman seurauksena.

Leave A Response